Voederwaarde voorjaarsgraskuilen 2017

23 april, 2018

Nu we het najaar in zijn gegaan is het weer tijd om de kuilen te vergelijken. De voorjaarskuilen zijn gemiddeld iets natter dan die van vorig jaar. Ze bevatten een hoger ruw-eiwitgehalte en een lager gehalte aan ruwe celstof. De verteerbaarheid van zowel de ruwe celstof als organische stof is duidelijk hoger. Dit kan goed verklaard worden vanuit de weersomstandigheden. De maand april begon zacht en droog, maar was relatief koud in het tweede deel ten opzichte van vorig jaar, hierdoor kwam de ontwikkeling van het gras langzamer op gang. De maand mei was duidelijk warmer dan normaal. Dit resulteerde in een snelle grasgroei. Het gras was daardoor in een nog weinig verouderd stadium toen eerste snede geoogst werd. Begin juni werd door een paar zeer natte dagen de oogst weer stilgelegd. De rest van juni was warm en droog.

 

Het relatieve jonge oogststadium resulteerde in een hogere voederwaarde (VEM) gebaseerd op een snellere pensfermentatie-snelheid (SUSAZ, SFKH) en de structuurwaarde (PSW) is hierdoor duidelijk lager dan in 2016 en eerdere jaren. Vooral de kuilen met een hoge SUSAZ en lage PSW zullen een beduidend hoger risico op pensverzuring geven. Hierdoor vragen we extra aandacht voor de buffering en structuurwerking van het rantsoen. De aanpak is in bijna ieder geval weer anders, omdat de kuiluitslagen ook verschillend zijn. Heeft u naar aanleiding van dit schrijven nog vragen kunt u het beste contact opnemen met onze rundveespecialisten.

 

De resultaten van 2016 en 2017 staan in tabel 1.

 

 

Bron: Eurofins Agro

Effect van inkuilen en ras van snijmaïs op samenstelling en voederwaarde

23 april, 2018

Recent zijn de uitkomsten van een onderzoek uitgevoerd in België gepubliceerd met betrekking tot het effect van inkuilen van snijmaïs op de samenstelling en voederwaarde. Ook werd gekeken of door het inkuilen de volgorde van rassen verandert ten opzichte van de volgorde van rassen bij vers geanalyseerde monsters.

 

In tabel 1 staan de gemiddelde resultaten. Hieruit blijkt dat DS en eiwitgehalte weinig waren veranderd als gevolg van het inkuilen, maar dat het zetmeelgehalte toenam en het NDF gehalte afnam.

 

Het lage NDF gehalte in de silages kan mogelijk worden verklaard doordat ook een deel van het NDF (vooral hemicellulose) wordt gefermenteerd in de silage. Dit verklaart ook de fors lagere VC-NDF: alleen de slechter verteerbare NDF blijft in de silage achter.

 

Er was geen significant verschil tussen rassen als het gaat om het effect van inkuilen op de meeste  kenmerken, behalve bij het DS gehalte en verteerbaarheid van de NDF.

 

Tabel 1.

Wijzigingen VLOG voor legpluimveebedrijven

19 april, 2018

Met ingang van 1 januari 2018 zijn er een aantal VLOG criteria voor legpluimveebedrijven gewijzigd. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen benoemd waarmee u rekening dient te houden in de voorbereiding op de aankomende VLOG-controle.

 

Als deelnemer aan VLOG moet u een overeenkomst met VLOG sluiten. Wanneer u deze niet heeft kunt u niet gecertificeerd worden voor VLOG, dit geldt ook voor bedrijven die voor 2018 zijn gecertificeerd. U dient de overeenkomst in tweevoud, beide met de pen ondertekend, per post op te sturen naar de VLOG.

 

Er is een nieuwe versie van de VLOG bedrijfsbeschrijving beschikbaar, te weten versie 18.01. Ieder jaar moet er worden gekeken of de bedrijfsbeschrijving nog actueel is, door middel van de “zelfcontrole check”. Als bij deze check blijkt dat er in het afgelopen jaar geen wijzigingen zijn geweest op het bedrijf en de huidige bedrijfsbeschrijving voldoet aan de nieuwste versie, dan is het niet nodig om een nieuwe bedrijfsbeschrijving op te stellen. Een aantekening voorzien van dag- en handtekening op de bestaande beschrijving volstaat.

 

In het veld doen er verschillende zelfgemaakte versies van, én toevoegingen op de officiële bedrijfsbeschrijving de ronde, onder andere gemaakt door Coöperatie “De Valk Wekerom” en eierhandelaren. Deze versies volstaan, zolang alle informatie erin is vastgelegd die wordt gevraagd in de officiële bedrijfsbeschrijving versie 18.01.

 

De controlerende instantie dient bij de jaarlijkse controle de bedrijfsbeschrijving te versturen naar de VLOG. Daarom word u gevraagd om een digitale versie van de beschrijving te versturen aan de controleur. Een scan van een met de hand geschreven beschrijving volstaat ook.

 

Coöperatie “De Valk Wekerom” heeft enkele wijzigingen doorgevoerd om te voldoen aan de nieuwste VLOG criteria. Dit houdt onder andere in dat de afleverbonnen zijn voorzien van de vermelding “VLOG geprüft” en dat procedures bij ongewenste vermenging van GMO en NONGMO voer zijn aangescherpt. Het actuele VLOG certificaat van Coöperatie “De Valk Wekerom” vindt u altijd op onze website, dat geldt trouwens voor alle relevante certificaten.

 

Op korte termijn sturen wij een update voor de ‘Begeleidingsmap KAT-certificering legpluimveebedrijven’ van Coöperatie “De Valk Wekerom” rond. Hierin worden bovenstaande wijzigingen uitgebreider toegelicht en vindt u ook een update en verwijzing naar de van toepassing zijnde formulieren. Daarnaast voorzien wij u ook van de nieuwste versies van de KAT-formulieren.

 

Voor vragen met betrekking tot de VLOG criteria kunt u contact opnemen met uw pluimvee adviseur.

 

Reino Slingerland

Specialist Pluimveehouderij

KIP van ORANJE, de boer aan het roer

19 april, 2018

Heeft Coöperatie “De Valk Wekerom” een nieuwe grondstof ontdekt voor pluimvee? Binnenkort oranje kip of eieren in de stal en supermarkt? Nee, zeker niet!

 

De letters KIP staan voor Kip Innovatie Platform.  Een nieuw, onafhankelijk platform voor de primaire pluimveesector. Vanuit dit platform worden nieuwe initiatieven ontwikkeld door middel van samenwerking in de  pluimveeketen. Innovatie door co-creatie;  een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op én het resultaat van het proces of product wat moet leiden tot betere (ook financiële) resultaten én meer waardering!

 

De Nederlandse pluimveesector, zowel de leg- als vleessector, staat bekend als een zeer innovatieve sector. Zowel vanuit de pluimveehouders zelf als vanuit de periferie komen regelmatig nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan een eigen ei- of pluimveevleesconcept, ideeën over nieuwe huisvestingssystemen voor leghennen of een energieneutraal stalconcept. Belangrijk hierbij is dat waardevolle innovaties meer aandacht krijgen en dat de waarde van deze innovaties worden vertaald naar een verdienmodel voor de primaire sector.

 

Coöperatie “De Valk Wekerom” heeft bewust contact gezocht met de initiatiefnemer van dit platform, Albert Hoekerswever. Ook binnen het relatiebestand van onze coöperatie zijn diverse pluimveebedrijven bezig met het ontwikkelen en verkopen van hun eigen concepten. Deze innovatieve pluimveehouders vinden eigen regie over de afzet en verdere ontwikkeling van hun bedrijf belangrijk. Binnen concepten vanuit de slachterijen/supermarkten is de bewegingsvrijheid minder geworden en wordt de ontwikkelingsruimte ingeperkt. Voor een deel van onze relaties, en daarmee ook voor ons als coöperatie, is het dóórontwikkelen en vermarkten van “Boerenconcepten” van levensbelang voor het eigen bedrijf en het gezinsinkomen. Hierbij kan de missie van Kip van Oranje een belangrijke bijdrage leveren door het verbinden van mensen, het delen van kennis met elkaar, door data-sharing, het combineren van innovaties en het van elkaar leren en samen verder komen. Dit volgens de filosofie dat de boer weer meer aan het roer moet komen. Want bij hard werken, aan alle eisen voldoen, hoogwaardig vlees en eieren leveren, hoort ook een passende beloning. Samenwerking door de hele keten met een juiste en eerlijke margeverdeling.

 

VIV EUROPE 2018

Van 20 t/m 22 juni vindt de  VIV EUROPE 2018 plaats in de Jaarbeurshallen in Utrecht. Centraal thema van deze VIV is “Sharing data, better poultry”. De Vakbeurs Intensieve Veehouderij 2018 richt zich op de trends en innovaties van de komende jaren en biedt ook ruim baan aan “boerenconcepten”. Daarom is besloten dat Kip van Oranje zich mag presenteren in de eerste hal – de entree. Ook de VIV is net als Kip van Oranje van mening dat de pluimveehouder weer meer centraal moet komen te staan. De periferie en pluimveehouders hebben elkaar nodig en het is belangrijk dat toeleverende bedrijven  ten dienste staan van de boer – niet andersom! Daarom moet de pluimveeketen de innovatieve ondernemer koesteren.

 

De presentatie van Kip van Oranje zal in samenwerking gaan met een aantal pluimveebedrijven die een samenwerking hiervoor zijn aangegaan met dit platform. Eén van onze relaties, Marc en Annet ten Velde uit Albergen, zullen zich hier presenteren. Zij produceren met hun pluimveebedrijf Veldhoeve Kip.nl, via een pluimveeketen in eigen beheer, een langzaam groeiend en antibiotica-vrij vleeskuiken genaamd “De Twentse Blauwe”. Hierbij worden ambacht en innovatie duurzaam gecombineerd.  Afzet vindt plaats aan horeca, poeliers en slagerijen, maar ook rechtstreeks aan consumenten. Als extra visitekaartje mag gemeld worden dat deze kip wordt verwerkt in de Twentse Boerenkipsalade van Johma Salades uit Losser.   

Couperen van staarten

19 april, 2018

Begin 2019 zal minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) met de varkenssector in gesprek gaan over een reële einddatum om te stoppen met het couperen van biggenstaarten. Schouten schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. 

 

In juni 2013 heeft de Nederlandse varkensketen de Verklaring van Dalfsen ondertekend met als doel het op termijn op een verantwoorde manier stoppen met couperen van biggenstaarten. Zij heeft daartoe allerlei acties ondernomen. Dit is een vervolgstap in de uitvoering van de Verklaring van Dalfsen. De realiteit is dat de afgelopen twee jaar door het wegvallen van de productschappen, en daarmee ook de mogelijkheden tot financiering van onderzoek door de sector, er minder vooruitgang is geboekt dan gehoopt en verwacht.

 

Daar komt nu verandering in. Recent zijn er tussen het ministerie en de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) afspraken gemaakt over meerjarige financiering van de Onderzoeksagenda Varkenshouderij. De Onderzoeksagenda Varkenshouderij is recent gepresenteerd door de POV en couperen heeft daarin een stevige plaats gekregen. In 2018 wordt door betrokkenen vol ingezet om de tot nu toe opgedane ervaringen met varkens met staarten, op een groter aantal bedrijven dan in de testfase, toe te passen. En de tijd lijkt er ook rijp voor te zijn, voor steeds meer varkenshouders is het bespreekbaar om niet meer structureel te couperen.

 

De Europese Commissie (EC) realiseert zich dat het stoppen geen eenvoudige zaak is en heeft een traject ingezet om in de hele EU stappen te zetten om te komen tot het verminderen en uiteindelijk niet meer structureel couperen van de varkensstaarten. Schouten verwacht dat op basis van de opgedane ervaringen in 2018 en het inzetten van een risicobeoordeling en verrijkingsmateriaal, in 2019 steeds meer bedrijven de stap kunnen zetten om biggen succesvol te houden met krulstaarten. Hiervoor is noodzakelijk dat de risicofactoren voor staartbijten worden geminimaliseerd, waardoor uitbraken van staartbijten zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. Dat betekent dat dierverzorgers een eventuele uitbraak snel dienen te signaleren, dat er een effectief vangnet beschikbaar is ten behoeve van het stoppen van het bijtgedrag en dat er een adequate noodopvang is.

 

Bron: Kamerbrief over dierenwelzijn/www.varkensbedrijf.nl

Levering en silo’s: tips voor alle veehouders

19 april, 2018

1. Zorg voor een goede bereikbaarheid en een schone omgeving van de silo’s om het voer te kunnen bezorgen. Denk aan het voorkomen van insleep dierziektes (vogelpest, varkenspest).

 

2. Maak de silo’s regelmatig helemaal schoon, ook de vijzelbak.
Bestel regelmatig per silo een siloshot om de silo te ontsmetten. Dit bestaat uit een mengsel van mierenzuur en propionzuur en heeft een sterk antibacteriële werking. U kunt een siloshot tegelijk met het voer bestellen.

 

3. Bij voeders met CCM is het extra noodzakelijk om de silo’s regelmatig leeg te maken. CCM voeders bevatten een hoger vochtgehalte en daardoor is het risico op schimmelgroei groter.

 

4. Zorg voor duidelijke silonummers op uw voersilo. Dit is vooral voor onze chauffeurs erg prettig. Het voorkomt verwarring en daarmee wordt de kans op het lossen in de verkeerde silo kleiner. Coöperatie “De Valk Wekerom” UA heeft silonummers op voorraad en deze worden gratis meegegeven met de buitendienst of de bulkwagenchauffeurs.

 

5. Probeer waar mogelijk uw voeders op tijd te bestellen zodat wij het kwaliteitsvoeder op de gewenste tijd in uw silo kunnen bezorgen.

 

6. Een gevulde silo kan vele duizenden kilo’s voer bevatten. De krachten die op de silotrechter en het onderstel drukken zijn dan ook groot. Voor de veiligheid van uzelf en onze chauffeurs is het van belang dat roest/slijtage/schade tijdig gerepareerd wordt.

Kuikenkwaliteit bepaalt gezondheid

18 april, 2018

Kuikenkwaliteit bepaalt gezondheid

De vleeskuikens van Gerben Rona uit Witharen (ov) hebben, sinds hij medio 2015 overstapte naar een andere broederij, geen last meer van pootproblemen als gevolg van enterokokken. ,,Vroeger liep de uitval vanaf week drie fors op. Tegenwoordig schrik ik al als ik per stal vijf kuikens met pootproblemen zie'', vergelijkt Rona.

 

Klik hier voor het artikel op www.pluimveeweb.nl

 

Klik hier om het uitgebreide artikel in Vee en Gewas te bekijken

Voeren van pensbestendige vetten bij melkvee ter discussie

16 april, 2018

De afgelopen jaren is er geleidelijk een verandering opgetreden in de samenstelling van het melkvet. Zodanig dat dit nadelige gevolgen heeft voor de verwerking van melk tot vetrijke producten zoals kaas. Om die reden heeft de NZO besloten om bepaalde pensbestendige vetten niet meer toe te staan in het rantsoen voor melkkoeien. Pensbestendige vetten zijn vetten die de pens passeren en in de darmen worden opgenomen. Hiervan zijn drie soorten in de markt te verkrijgen: gefractioneerde vetten, gehydrogeneerde vetten en verzeepte vetten. Gefractioneerde vetten bestaan grotendeels uit het vetzuur C16:0 en deze kan een grote bijdrage leveren aan de hardheid van het melkvet. Uit onderzoek dat de NZO samen met Nevedi heeft uitgevoerd is vast komen te staan dat beëindiging van het gebruik van gefractioneerde vetten op dit moment de meest effectieve maatregel is om het aandeel harde vetten in de melk terug te dringen.

 

Inmiddels krijgt u de gehaltes te zien van 4 vetzuren in uw melk die u geleverd heeft, waaronder ook de C16:0. Mocht het niveau hoger komen te liggen dan 32%, zijnde het landelijk niveau wat niet tot problemen leidt in de verwerking van melk, dan is het goed dit te bespreken met uw buitendienstman. Indien u wilt weten welke vetten u wel of niet kunt voeren kunt u ook contact opnemen.

 

 

 

Valkenier, maart 2018

Sorghum voor rundvee, het nieuwe gewas?

16 april, 2018

 

Over sorghum wordt de laatste tijd veel geschreven, het zou het gewas van de toekomst zijn en een heel goed alternatief voor snijmaïs bij rundvee zijn. Tevens is sorghum sinds 1 maart j.l. als gewascode 3519 beschikbaar op RVO.nl en niet langer als gras zoals in 2017. Dus sorghum is nu toegestaan om te telen als derde gewas naast gras en snijmaïs. Redenen voor ons om wat achtergrondinformatie op een rij te zetten. En dan zo veel als mogelijk in vergelijking met snijmaïs.

 

 

Beworteling
Sorghum is een gewas dat in plaats van snijmaïs geteeld kan worden. Doordat sorghum een dieper en daardoor intensiever wortelstelsel dan snijmaïs heeft kan het meer nutriënten opnemen vanuit de bodem en benutten voor groei. De wortels van sorghum zijn in staat om dichte lagen in de grond te doorwortelen en daardoor bodemverdichting op te heffen. Een harde onderlaag kan hiermee dus doorworteld worden.

 

Lagere vochtbehoefte
Vanwege de diepe en intensieve beworteling gaat sorghum efficiënt om met vocht, waardoor het minder snel last van droogte heeft dan snijmaïs (vochtbehoefte sorghum 120 – 140 liter per kilogram droge stof en 160 – 190 liter per kilogram droge stof bij snijmaïs). Op hoge gronden zou het dus de voorkeur boven snijmaïs hebben. Op lage gronden is het de vraag of sorghum het goed gaat doen.

 

Zaaitijdstip
De huidige generatie van het tropische gewas sorghum is vrij koudegevoelig. Het advies is daarom pas te zaaien vanaf 15 mei of bij een bodemtemperatuur van 12-14 graden. Vanwege het kleine korreltje gebeurt dit vooralsnog met een bietenzaaimachine. De veredeling is volop bezig om de rassen nog geschikter te maken voor teelt onder Nederlandse omstandigheden.

 

Bemesting
Sorghum heeft een goede stikstofefficiëntie. Te veel bemesten kan lijden tot legering.

 

Onkruidbestrijding
Er is maar 1 onkruidbestrijdingsmiddel toegelaten waardoor een onkruidvrij perceel zeer belangrijk is. Dit ook mede vanwege de trage beginontwikkeling van de plant. Sorghum is minder gevoelig voor ziekten en plagen dan snijmaïs.

 

Opbrengst en voederwaarde
Sorghum wordt op dezelfde manier gehakseld en ingekuild als snijmaïs. De opbrengst varieert tussen de 10 en 30 ton droge stof/ha en hoeft daarmee niet onder te doen voor snijmaïs. Het heeft de potentie om onder optimale omstandigheden veel CO2 vast te leggen en heeft daarmee een lagere carbon footprint dan snijmaïs. Het bindt meer koolstof uit de lucht en er spoelt minder nitraat uit naar het bodemwater in vergelijking met snijmaïs. De VEM en VEVI van sorghum is lager dan van snijmais. Dit wordt veroorzaakt door het lagere zetmeel gehalte en de lagere verteringscoëfficiënt van de droge stof mede door het hogere ruwe celstof gehalte. De structuurwaarde is duidelijk hoger. Het advies is om in deegrijpheid stadium te oogsten, waardoor het bestendig zetmeelgehalte wat lager uitkomt, maar de korreltjes wel kapot zijn. Ook het ruweiwitgehalte ligt hoger. Eurofins is bezig met de ontwikkeling van ijklijnen om de voederwaardering nog beter in zicht te krijgen. Het product is smakelijk en wordt in ieder geval goed opgenomen door koeien. Het kan ook prima naast snijmaïs gevoerd worden, waarbij het voor de nodige structuur kan zorgen. Ook met het tegelijk inkuilen met snijmaïs is inmiddels ervaring opgedaan.

 

Concluderend kunnen we zeggen dat sorghum in potentie voor hogere droogtegevoeliger gronden een goed alternatief voor snijmaïs kan zijn. Mocht u interesse hebben laat het ons dan weten.

 

Gert Kampert
nutritionist, Valkenier maart 2018

Jongveekeuring Barneveld e.o.

12 april, 2018

Afgelopen vrijdagavond 6 april hield Veeteeltstudieclub Barneveld e.o. zijn jaarlijkse jongeveekeuring. De jeugd trapte hierbij af met een voorbrengwedstrijd met een kalf wat zij zo netjes mogelijk moesten toiletteren. In totaal gingen er 20 kinderen verdeeld over 4 rubrieken de strijd met elkaar aan. De kalveren werden, net als de elf aanwezige pinken en de vier vaarzen, ook gekeurd op exterieur.

 

Wij hebben hieraan een kleine bijdrage mogen leveren, zodat de avond wederom een succes was.

Contact met De Valk Wekerom

Bedrijfsgegevens


  • Hoge Valkseweg 58, 6741 GN Lunteren
  • Postbus 3, 6740 AA Lunteren
  • +31(0) 318 461 141
  • +31(0) 318 461 657
  • info@dvw.nl

Volg ons

Stuur ons een bericht